New Chinese Cinema
9th April, 1989

Tony Rayns presents the work of the ‘Fifth Generation’ and other innovative filmmakers who emerged during the 1980s in China. They include: Chen Kaige, Zhankg Yimou, Zhang Zemin, Hu Mei, Wu Tianming, Tian Zhuangzhuang, Huang Jianxing, Zhang Jianya, Wu Yigong, Huang Jianzhong,Zheng Dongtian, Ling Zifeng.